نسل فردا شماره 25

عنوان:    نسل فردا شماره 25
وابسته به:    وابسته به مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    محمد عیسی رحیمی
مدیر مسؤل:    نصرالله نظری(فکری)
شورای سر دبیری:    رحمت الله احمدی-احمدعلی نوری- سلطان حسین نوری(جاوید)
مدیر اجرای:    قربانعلی فهیمی
طراح و صفحه آراء:    عمار اندونزیایی و ن. فکری
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري