نسل فردا شماره 23-24

عنوان:    نسل فردا شماره 23-24
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    نصر الله نظری(فکری)
مدیر مسؤل:    عبدالعلی حسنی
شورای سر دبیری:    رحمت الله احمدی و عبدالغفور بهرامی
مدیر اجرای:    احمد علی نوری
طراح و صفحه آراء:    رحمت الله احمدی