نسل فردا شماره 15

عنوان:    نسل فردا شماره 15
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    نصر الله نظری(فکری)
مدیر مسؤل:    عبدالحمید نوری
شورای سر دبیری:    عبدالعلی حسنی
مدیر اجرای:    احمد علی نوری
طراح و صفحه آراء:    عبدالعلی حسنی
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري

مطالب: نسل فردا شماره 15