نسل فردا شماره 4-5

عنوان:    نسل فردا شماره 4-5
وابسته به:    مرکزعلمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    رحمت الله احمدی
مدیر مسؤل:    محمد عیسی رحیمی
شورای سر دبیری:    عزیز الله خلیلی
مدیر اجرای:    محمدرضا کمالی
طراح و صفحه آراء:    عبدالعلی نظری
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري