افغانستان شناسی:(45)

: همبستگی اجتماعی عامل پیشرفت شیعیان
: محمد عسی رحیمی
موضوع : افغانستان شناسی

: توتاپ و ضرورت اقدامات راهبردی
: ن. فكري
موضوع : افغانستان شناسی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: نقش حکومت و نخبه گان سیاسی در نابسانی افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: بررسی نقش آمریکا در تحولات افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: بررسی رویداد 8 ثور و عوامل درگیری گروههای جهادی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: انتخابات پارلمان گام دیگر بسوی مردم سالاری
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: قانون اساسی جدید افغانستان ویژگی ها ونقص ها
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: نقش رسانه‌ها در توسعه فرهنگ ديني
: نصرلله فکری
موضوع : افغانستان شناسی

: راهبردهای جریان‌های شیعی در فرایند سیاسی افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: تکثر رسانه­ ها و آينده فرهنگي افغانستان
: محمد عسی رحیمی
موضوع : افغانستان شناسی

: کودتای 7 ثور عوامل و پیامدها
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی