مدیریت سایت

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالعلی حسنی

نام پدر: جانعلی

تاریخ تولد: 1357

محل تولد: ولایت غزنی

 

 

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فرهنگ ومعارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجوی کار شناسی علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

1) مسئول بخش علمی در سال اول تاسیس مرکز(1383)

2) مسئول بخش فرهنگی در سال دوم(1384)

3) سردبیر نشریه نسل فردا در دوره سوم(1385)

4) مسئول کمیته فرهنگی ومدیر مسئول نسل فردا در دوره چهارم(1386)

5) مسئول کمیته فرهنگی ومدیر مسئول نسل فردا در دوره پنجم(1387)

6) ریاست مرکز در دوره هفتم (1390)

7) معاونت کمیته فرهنگی در دوره نهم(1392)

8) مدیر فنی سایت طلوع فجر در دوره نهم(1392)