اساسنامه مرکز

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اساسنامه مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

اصلاح شده در تاريخ 3/12/1391

 

فصل اول: احكام عمومي

ماده اول: اين اساسنامه مطابق حکم ماده (35) قانون اساسي افغانستان وماده دوم قانون سازمانهاي اجتماعي ترتيب گرديده است.
ماده دوم: اسم سازمان « مرکزعلمي فرهنگي طلوع فجر » مي باشد.
ماده سوم: خلاصه اسم سازمان در اساسنامه «طلوع فجر» معرفي گرديده است .
ماده چهارم: طلوع فجر متذکره غيرسياسي ، غيرانتفاعي و مستقل مي باشد.
ماده پنجم: مرکز سازمان درولايت غزني بوده و عندالضرورت مي تواند نمايندگي هاي خويــش را درساحه ولايات کشور ايجاد نمايد.
ماده ششم: طرز فعاليت طلوع فجر از طريق به راه انداختن سمينارهاي علمي و فرهنگي و ايجاد کورسهاي حرفوي، مراكز علمي و پژوهشي تعقيب مي گردد.
ماده هفتم : اصول کلي
1) اعتقاد والتزام عملي به دين مبين اسلام.
2) پايبندي به قانون اساسي کشور ج.ا.ا.
3) حمايت وتقويت باورهاي ديني.
4) التزام به حفظ استقلال جمعي وانسجام تشکيلاتي وعدم وابستگي به گروه هاي سياسي.

فصل دوم: رسالت، چشم انداز و اهداف طلوع فجر

ماده هشتم: رسالت، چشم انداز و اهداف طلوع فجر قرار ذيل مي باشند:
الف) رسالت:
1. تلاش براي انسجام و وحدت ملي، اخوت اسلامي، شناخت نيازها و رفع مشکلات علمي، فرهنگي جامعه.
2. همفکري ، هماهنگي و همکاري با مجامع علمي و فرهنگي داخلي.
3. تقويتِ انسجام دروني ميان اعضاي طلوع فجر.
4. حفظ و ترويج باورها و ارزشهاي ديني و ملي.
ب) چشم انداز: کسب جايگاه برتر علمي و فرهنگي در افغانستان تا سال 1400 هـ ش
ج) اهداف بلند مدت:
1- تأسيس مرکز آموزش عالي
2- ايجاد مرکز پژوهشي
3- ايجاد مرکز آموزشي فرهنگي
4- تلاش در جهت دست يابي به استقلال مالي
د) اهداف کوتاه مدت:
1- توانمند سازي اعضاي طلوع فجر
2- کادر سازي جهت دست يابي به اهداف بلند مدت
3- توليد آثار علمي و فرهنگي

فصل سوم: تشكيلات

ماده نهم : ساختارتشکيلاتي طلوع فجر قرارذيل مي باشد :
1. شوراي مرکزي 2. هيأت نظارت 3. شوراي اجرايي 4. هيأت مؤسس

الف- شوراي مرکزي

ماده دهم: شوراي مرکزي عالي ترين ارگان طلوع فجر بوده که از تمامي اعضاي مقيم در دفتر مرکزي و مسئولين نمايندگيها تشکيل گرديده، هر سال دو بار تشکيل جلسه مي دهد. درصورت ضرورت به پيشنهاد اعضاي هيأت نظارت و (3/2) اعضاي شوراي مرکزي و(5/4) اعضاي شوراي اجرايي مي تواند قبل ازميعاد معينه جلسه خويش را داير نمايد. اين شورا داراي صلاحيت هاي ذيل مي باشد:
1) تعيين سياست هاي كلي طلوع فجر در چارچوب اساسنامه.
2) انتخاب و استيضاح رئيس طلوع فجر، و مسئولين كميته ها و اعضاي هيأت نظارت.
3) تصويب کليات برنامه و بودجه سالانه طلوع فجر.
4) استماع گزارش رئيس طلوع فجر و هيأت نظارت.
5) قبول استعفاي رئيس، مسئولين كميته¬هاي اجرايي و هيآت نظارت.
6) رسيدگي به اختلافات هيأت نظارت و شوراي اجرايي.
7) تأييد صلاحيت عضويت اعضاي جديد و اخراج اعضاء متخلف.
8) تأسيس نمايندگي ها.
تبصره:
1) جلسات‌ شوراي مرکزي با حضور (3/2) اعضاء، رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
2) در صورت نرسيدن اعضاي حاضر به حد نصاب لازم، رئيس طلوع فجر ظرف دو هفته موظف به تشكيل شوراي مرکزي است. اين جلسه با حضور (نصف+1) عضو از اعضاء رسميت مي يابد.
3) در صورت تخلف و يا کوتاهي هيأت نظارت در وظايف شان، با درخواست(3/1) اعضاي شوراي مرکزي، براي استيضاح در شوراي مركزي معرفي مي گردد.

ب- هيأت نظارت

ماده يازدهم: هيئت نظارت نهاد نظارتي است که بر عملکرد مسئولين اجرايي طلوع فجر نظارت داشته و متشكل از سه عضو بوده که از سوي شوراي مرکزي انتخاب مي گردند و داراي صلاحيت هاي ذيل مي باشد:
1- نظارت برفعاليت هاي شوراي اجرايي
2- استماع گزارش سه ماهه رئيس طلوع فجر و مسئولين كميته¬ها.
3- رسيدگي به شكايات اعضاي طلوع فجر و كانديداها.
4- پيشنهاد استيضاح رئيس طلوع فجر و مسؤلين كميته ها به شوراي مرکزي.
تبصره: مراحل پيگيري تخلفات رئيس و مسئولين كميته¬هاي اجرايي توسط هيأت نظارت قرار ذيل مي باشد:
الف) تذکر به اعضاي شوراي اجرايي در صورت تخلف يا کوتاهي در مسئوليت شان بصورت مکتوب.
ب) احضار مسئول متخلف در جلسه هيأت نظارت جهت پاسخگويي بعد از تذکراوليه
ج) معرفي مسئول متخلف در مرحله سوم به شوراي مرکزي جهت تصميم گيري لازم.
5- درخواست برگزاري جلسه اضطراري شوراي مرکزي
6- برگزاري انتخابات طلوع فجر.
تبصره:
1- هيأت نظارت يکي از اعضاي خود را به عنوان مسئول انتخاب مي کنند.
2- رئيس و مسئولين كميته ها نمي توانند عضو هيأت نظارت شوند.
3- جلسات هيأت نظارت حداقل هر دو ماه يکبار برگزار مي گردد.

ج- شوراي اجرايي

ماده دوازدهم: شوراي اجرايي به عنوان ارگان دائما فعال طلوع فجر متشکل از رئيس طلوع فجر و مسئولين كميته ها مي باشد که از صلاحيتهاي ذيل برخور دار است:
1. تدوين بر نامه سالانه طلوع فجر براساس چشم انداز و اهداف بلند.
2. تهيه و تدوين برنامه سالانه، جهت ارائه به رئيس طلوع فجر حداکثر يک هفته بعد از انتخابات.
3. تصويب و تخصيص جزئيات بودجه مورد نياز كميته¬ها و نحوه اجراي برنامه سالانه طلوع فجر.
تبصره: جلسات شوراي اجرايي حد اقل هرماه يک بار برگزار مي گردد و با حضور5/4 اعضاي شورا رسميت يافته و مصوبات آن با رأي اکثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده سيزدهم: وظايف رئيس طلوع فجر:
1- ايجاد هماهنگي بين اركان طلوع فجر.
2- برگزاري واداره جلسات شوراي مرکزي و شوراي اجرايي.
3- نظارت مستقيم بر عملكرد كميته ها و اجراي برنامه هاي مصوب.
4- ارائه گزارش عملكرد سه ماهه شوراي اجرايي به هيأت نظارت و گزارش سالانه به شوراي مرکزي.
5- امضاي كليه مصوبات، طرح ها و برنامه هاي شوراي اجرايي، شوراي مرکزي، مكاتبات، بيانيه هاي رسمي و نشريات طلوع فجر.
6- مسئوليت مستقيم تمام فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي طلوع فجر و پاسخگوئي نسبت به آنها در برابر شوراي مرکزي، و يا مجامع دولتي يا قضائي.
7- دبير شوراي سياست گذاري تمام نشريات مکتوب و الکترونيکي طلوع فجر.
8- گزارش تخلفات مسئولين كميته¬ها به هيأت نظارت.
تبصره:
1- رياست طلوع فجر موظف است حد اکثر تا دو هفته بعد از انتخابات، بر نامه سالانه طلوع فجر را با هماهنگي و همکاري مسئولين كميته¬ها تهيه نموده و به شوراي مرکزي ارائه نمايد.
2- رئيس طلوع فجر مي تواند برخي از اختيارات خود را به معاون خويش واگذار نمايد.
ماده چهاردهم: معاون رياست طلوع فجر، در غياب رئيس مسئوليت وي را بر عهده داشته و در صورت کناره گيري و يا عزل وي، تا تعيين رئيس جديد عهده دار وظايف او خواهد بود.
ماده پانزدهم: كميته هاي طلوع فجر و وظايف آنها قرارذيل مي باشند.
الف. كميته مالي:

اين كميته به دو قسمت تقسيم مي شود:
1) صندوق: به منظور حفظ دارائي طلوع فجر و رسيدن به استقلال مالي تحت عنوان صندوق ولي عصر(عج) در اين كميته فعاليت مي نمايد.
1-1- مسئوليت صندوق ولي عصر (عج) بر عهده مسئول مالي، مي باشد.
1-2- صندوق داراي هيأت امنا مي باشد که متشکل از مسئول مالي، رئيس طلوع فجر و مسئول هيأت نظارت است که وظايف و اختيارات آن قرار ذيل مي باشد:
1. تنظيم بر نامه جهت رسيدن به استقلال مالي طلوع فجر
2. تهيه کليات برنامه سالانه صندوق و ارائه آن به رئيس طلوع فجر جهت تصويب در شوراي مرکزي.
3. تصميم گيري در نحوه اجراي برنامه مصوب شوراي مرکزي.
4. حساب رسي مالي سالانه طلوع فجر.
تبصره:
1- کليه درآمدهاي طلوع فجر به حساب صندوق واريز و هزينه هاي آن از طريق مسئول کميته مالي از حساب مذبور دريافت مي گردد.
2- آئين نامه داخلي صندوق توسط هيأت أمناء، حد اکثر تا يک ماه بعد از انتخابات به تصويب برسد.
2) امور مالي:
1-1- حفظ و ثبت کليه اموال طلوع فجر.
2-2- تنظيم تراز نامه مالي و ارائه آن به رياست طلوع فجر
تبصره:
1. كليه در آمدهاي طلوع فجر الزاما در كميته مالي ثبت و هزينه ها نيز توسط اين كميته انجام مي شود.
2. دارايي هاي نقدي طلوع فجر در نزد حساب مشتركي با نام هيأت امناي صندوق نگهداري مي شود.
3. مسئوليت نگهداري اموال غير نقدي طلوع فجر به عهده كميته مالي مي باشد.
ب. كميته فرهنگي و آموزشي:
1. زمينه سازي و برنامه ريزي لازم براي ايجاد مرکز آموزشي.
2. برگزاري مراسم هاي ملي و مذهبي و برگزاري مسابقات فرهنگي، ورزشي و اردوهاي تفريحي.
3. توليد محصولات فرهنگي وصوتي و تصويري.
4. اداره سايت طلوع فجر.
5. اداره کتابخانه رسول اکرم(ص).
6. برگزاري كلاسهاي آموزشي.
7. اداره کانون قرآني طه.
8. راه اندازي و ساماندهي امور تبليغي اعضاء
تبصره: مديرسايت، مسئول فني و علمي آن، همچنين مسئولين کتابخانه و کانون توسط مسئول كميته و رياست طلوع فجر، از ميان همکاران كميته فرهنگي انتخاب مي گردند.
ج.: كميته علمي- پژوهشي
1. زمينه سازي و برنامه ريزي لازم براي ايجاد مرکز علمي آموزشي در سطح عالي
2. زمينه سازي و برنامه ريزي لازم براي ايجاد مرکز پژوهشي
3. مديريت و سامان دهي افراد توانمند و علاقه مند، جهت انجام کارهاي علمي و پژوهشي.
4. برگزاري همايش ها نشستها و گفتمانهاي علمي.
5. تشكيل كارگاههاي پژوهشي.
6. انجام پروژه هاي علمي پژوهشي.
7. توليد آثار علمي و پژوهشي.
8. اداره نشريه نسل فردا.
تبصره:
1- مدير مسئول، سردبير و مدير اجرايي« فصلنامه نسل فردا» توسط مسئول كميته و رياست طلوع فجر از ميان همکاران اين كميته انتخاب مي شوند و در صورت اختلاف بين رئيس و مسئول كميته، موضوع جهت تصميم گيري به شوراي اجرايي واگذار مي گردد.
د: كميته روابط عمومي:
1. ارتباط با مراکز علمي و فرهنگي داخلي و خارجي و نهادهاي دولتي و غير دولتي و پي گيرهاي لازم.
2. رياست دفتر مرکزي.
3. ثبت کليه مکاتبات طلوع فجر.
4. تهيه و طراحي بروشورها، بنرها، پلاکاردها، گزارشها و بيانيه ها و...
تبصره: معاون رئيس طلوع فجر، مسئوليت كميته روابط عمومي را بر عهده دارد.
ماده شانزدهم: طلوع فجر بر اساس صلاحديد شوراي مركزي، مي تواند نمايندگي ايجاد نمايد.
تبصره:
1. مسئول نمايندگي توسط اعضاي نمايندگي انتخاب و به تأييد رياست طلوع فجر مي رسد.
2. برنامه هاي نمايندگي حد اکثر تا يک هفته پس از انتخابات بايد توسط مسئول نمايندگي تهيه و به رئيس طلوع فجر ارائه گردد.
3. جواز انتشار نشريات نمايندگيها از سوي شوراي مرکزي صادر مي شود.
4. مسئول نمايندگي مدير مسئول نشريات نمايندگي خواهد بود و سردبير و ساير مسئولين نشريه ازسوي هيات تحريريه همان نشريه انتخاب خواهد شد.


د. هيأت مؤسس

ماده هفدهم: تعريف: هيأت مؤسس به افرادي اطلاق مي شود که طلوع فجر را تأسيس نموده و از صلاحيتهاي ذيل بر خوردارند:
1. تصميم گيري در مورد ادغام و انحلال طلوع فجر.
2. تصميم گيري در مورد کليه اموال طلوع فجر بعد از انحلال.
ماده هيجدهم: جلسات هيأت مؤسس با حضور حداقل ده نفر از اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با رأي مثبت (4/3) اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده نوزدم: جلسات هيأت مؤسس با در خواست (3/1) اعضاي هيأت برگزار مي گردد.
ماده بيستم : اعضاي هيأت موسس غير قابل افزايش مي باشد و سلب عضويت هر عضوي از آنها، از هيأت مذكور، تنها با تشخيص اعضاي هيأت و با تصويب (5/4) اعضاي حاضر در جلسه امكانپذير مي باشد. اعضاي اين هيأت به ترتيب الفباء عبارتند از:
رحمت الله احمدي، محمدر ضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، سلطان حسين جاويد، عبدالعلي حسني، عزيزالله خليلي، محمد عيسي رحيمي، قربانعلي فهيمي، محمد رضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري و عبدالحميد نوري.

فصل چهارم: منابع تمويل و طرز نظارت برآن

ماده بيست و يکم: طلوع فجر ازمنابع ذيل تمويل مي گردد.
1- حق الشمول بصورت سالانه توسط شوراي مرکزي تعيين مي گردد.
2- حق العضويت سالانه توسط شوراي مرکزي تعيين مي گردد كه بعنوان وديعه به مسئول مالي پرداخت گردد.
3- اعانه هاي تجاران ومؤسسات داخلي.
4- کمک هاي اعضاي طلوع فجر.
5- عوايد فروش محصولات طلوع فجر.
ماده بيست و دوم: طلوع فجر در حالات ذيل منحل مي گردد:
1) طبق اساسنامه عمل نتواند.
2) خلاف اساسنامه عمل نمايد.
تبصره:
1. مرجع تشخيص در دو مورد فوق، هيأت مؤسس مي باشد.
2. دارايي طلوع فجر بعد از انحلال مطابق تصميم هيأت مؤسس تسويه مي گردد.

فصل پنجم: شرايط عضويت، حقوق، وجايب، شرايط اخراج و انتخابات

ماده بيست و سوم: شرايط عضويت در طلوع فجر قرارذيل مي باشند.
1. سن قانوني را تکميل نموده باشند.
2. اساسنامه طلوع فجر را مورد قبول قراردهند.
3. حق الشمول را بپردازند و پرداخت حق العضويت را تعهد نمايند .
4. اتباع افغانستان باشند.
5. داشتن حد اقل مدرک ديپلم و يا معادل آن.
ماده بيست و چهارم: حقوق اعضاي طلوع فجر قرارذيل مي باشند.
1. عضويت در شوراي مرکزي، طلوع فجر
2. برخورداري از حق کانديد شدن براي احراز مسئوليتهاي طلوع فجر.
3. ارائه پيشنهادات و انتقادات سالم.
4. استفاده مشروع از کليه امکانات و دارائيهاي طلوع فجر با اجازه رياست و يا مسئول كميته مالي.
ماده بيست و پنجم: وجايب اعضاي طلوع فجر قرارذيل مي باشند.
1- تلاش در جهت پيشرفت و ترقي طلوع فجر.
2- حضور فعال در کليه فعاليتهاي طلوع فجر.
3- حرکت در مسير دستيابي به اهداف بلند مدت و چشم انداز طلوع فجر.
4- ابلاغ اهداف طلوع فجر به عامه مردم.
5- شرکت درجلسات طلوع فجر.
6- پرداخت مداوم حق العضويت.
ماده بيست و ششم: شرايط اخراج ازطلوع فجر قرارذيل مي باشند.
1. سوء استفاده از نام و اعتبار طلوع فجر.
2. اختلاف افکني ميان اعضاي طلوع فجر.
3. عدم پرداخت سه ماه از حق العضويت خود.
ماده بيست و هفتم : انتخابات طلوع فجر؛
1. انتخابات طلوع فجر هر سال يکبار و در اولين جمعه ماه حوت از طريق ايجاد صندوق در دفتر مرکزي براي انتخاب رئيس طلوع فجر و اعضاي هيأت نظارت و نيز ايجاد صندوق در نمايندگيها براي انتخاب مسئول نمايندگي ها بصورت همزمان برگزار مي شود.
2. رئيس و اعضاي شوراي اجرايي، در زمان مسئوليت بايد مقيم دفتر مرکزي باشند.
3. کانديد رياست موظف است برنامه کاري خويش را در هنگام انتخابات به شوراي مرکزي ارائه نمايند.
4. کانديداي رياست موظف اند که در هنگام ثبت نام براي انتخابات، مسئولين كميته ها را نيز جهت گرفتن رأي اعتماد به شوراي مركزي معرفي نمايد.
5. هرفرد مي تواند براي احراز هر مسئوليتي، تنها براي دو دوره متوالي انتخاب شود.
6. فردي كه داراي مسئوليت اجرائي در موسسات، انجمن ها و يا مراكز علمي مشابه باشد نمي تواند كانديداي رياست طلوع فجر شود.
7. ملاك گزينش منتخبين، كسب بيشترين آراي اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.
8. دوره مسئوليت در طلوع فجر يك ساله مي باشد.

فصل ششم: احكام متفرقه

ماده بيست و هشتم: طلوع فجر داراي آرم و مهرمخصوص مي باشد.
ماده بيست و نهم: ليست اسامي مؤسسين، هيئت مديره و مالي درجدولهاي جداگانه به رياست انسجام تقديم گرديده است.
ماده سي ام: رئيس طلوع فجر و مسئول هيأت نظارت و سه نفر كه از سوي شوراي مرکزي انتخاب مي شوند، مسئوليت تفسير اساسنامه را بر عهده خواهند داشت.
ماده سي و يكم: اين اساسنامه از تاريخ تصويب (1391/12/3) تا دو سال ديگر تنها باخواست تمام اعضاي شوراي مرکزي قابل تغيير و اصلاح مي باشد و پس از آن در صورتي قابل اصلاح خواهد بود كه (3/2) اعضاي شوراي مرکزي لزوم آن را تشخيص بدهند.
ماده سي و دوم: براي اصلاح اساسنامه كميسيوني از رئيس طلوع فجر، مسئول هيئت نظارت و سه نفر از اعضاي شوراي مرکزي، تشكيل مي گردد.
ماده سي و سوم: وظايف و اختيارات هيأت موسس، تنها توسط خود هيأت مذكور قابل اصلاح خواهد بود.
ماده سي و چهارم: اين اساسنامه در(6) فصل و(34) ماده ترتيب و از طرف شوراي مرکزي در تاريخ 1391/12/3 اصلاح گرديده است.