ریاست

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

 

  مسئولیت فعلی :   رئیس مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: نصر الله نظری(فکری)

نام پدر: عزیز الله

تاریخ تولد: 1357

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: اتمام سطح سه

مدرک تحصیلی حوزوی: کارشناسی ارشد قرآن و علوم اجتماعی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجوی دکتری قرآن و علوم اجتماعی


سوابق کاری:

1) مسئول بخش فرهنگی دوره اول (1384)

2) سردبیر نشریه نسل فردا دوره دوم (1385)

2) ریاست مر کز در دوره سوم(1386)

3) معاونت ریاست مرکز در دوره چهارم (1387)

4) ریاست مرکز در دوره پنجم (1388)

5) مسئول کمیته فرهنگی  ومدیر مسئول نسل فردا در دوره ششم(1389)

6) مسئول کمیته علمی در دوره هفتم (1390)

7) عضو هیأت مدیره در دوره هشتم (1391)