مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر - تاریخ تأسیس(1383)

بسمه تعالي

مقدمه

مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر يک نهاد مستقل است که فعاليت هاي آن در حوزه دين، مبتني بر فرهنگ اسلامي و قرآني در راستاي رشد علمي، فرهنگي،سياسي و...  جامعه و اعضاء استوار است. اين مرکز از بدو تأسيس تا کنون به فعاليت هاي گوناگون، در بخش هاي مختلف علمي، فرهنگي، تبليغي، پژوهشي و... پرداخته است.

براي آشنايي بيشتر با اين مرکز و نحوه فعاليت هاي آن به اهداف شکل گيري، ساختار تشکيلاتي، فعاليت ها و برنامه هاي اين مرکز اشاره مي کنيم.

اهداف شکل گيري

با توجه به ضرورت کار جمعي و تشکيلاتي در جهان معاصر، در 22 /11/ 1383 جمعي از طلاب درد مند و هم فکر در حوزه علميه قم اين مرکز را با نام «مؤسسه علمي فرهنگي طلوع» بنيان نهادند. اهداف ذيل از سوي بنيانگذاران به عنوان اهداف شکل گيري اين نهاد، بيان شده است.

1-      ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي علمي، فرهنگي و پژوهشي در راستاي ارتقاي سطح علمي و فرهنگي اعضاء و جامعه در جهت توسعه و سازندگي افغانستان.

2-      تلاش براي انسجام وحدت ملي، اخوت اسلامي، شناخت نياز ها ورفع مشکلات فرهنگي و اجتماعي.

3-      حرکت به سوي ادغام و اتحاد مجامع علمي ـ فرهنگي همسو.

با توجه به گسترش اين مرکز به لحاظ تنوع برنامه ها و فعاليت ها و همچنين گستره جغرافيايي، اهداف آن نيز به نوعي گسترش يافته است. امروزه تلاش مي شود که اين مرکز به عنوان يک نهاد علمي و فرهنگي مؤثر و نقش آفرين در صحنه علم و فرهنگ جامعه افغانستان ظهور يابد تا بتواند زير ساخت هاي فرهنگي و علمي جامعه را مبتني بر فرهنگ اسلامي و قرآني، ترميم و باز سازي نمايد.

ساختار تشکيلاتي

مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر از آغاز تا کنون مراحل مختلفي را از لحاظ تشکيلاتي تجربه نموده است.

پيشينه

 مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر در آغاز کار به نام «مؤسسه علمي فرهنگي طلوع» بوده که ازسه رکن اساسي تشکيل گرديده بود عبارت از: 1- هيأت مؤسس 2- مجمع عمومي 3- شوراي اجرايي.

براساس ضرورتها و نيازهاي پيش آمده، در جلسه مجمع عمومي در تاريخ 20/9/1385 که در آن اصلاحات جديد در اساسنامه مؤسسه به تصويب رسيد، نام مؤسسه به«مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر» تغيير يافت و رکن چهارمي تحت عنوان شوراي نظارت، علاوه بر سه رکن قبلي اضافه شد و اکنون اين نهاد با نام «مرکزعلمي فرهنگي طلوع فجر» رسميت دارد. درتابستان سال 1386 که اين مرکز در وزارت عدليه و در بخش سازمان هاي اجتماعي واحزاب سياسي به ثبت رسيد و اساسنامه مرکز مطابق قوانين مدني و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي افغانستان تغيير يافت، ساختار تشکيلاتي مرکز نيز دچار تغييرات اساسي گرديد و ساختار فعلي که مطابق با ساختار سازمانهاي اجتماعي و فرهنگي افغانستان مي باشد به وجود آمد.

ساختار فعلي

ساختار فعلي مرکز متشکل از مجمع عمومي، هيأت مؤسس، رياست مرکز، معاونت، هيأت مديره و کميته ها و نمايندگي ها مي باشد.

مجمع عمومي

 مجمع عمومي بالاترين مرجع قدرت و تصميم گيري است که متشکل از همة اعضاي رسمي مرکز مي باشد. وظايف مهم اين مجمع عبارتند از:

1-      تبيين و تصويب سياست هاي کلي مرکز.

2-      انتخاب و عزل رئيس و هيأت مديره مرکز بر اساس انتخابات.

3-      تغييرات و تعديلات در اساسنامه مرکز.

هيأت مؤسس

هيأت مؤسس که متشکل از بنيانگذاران اين مرکز در بدو تأسيس مي باشد، يک رکن غير اجرايي و غيرتصميم گيرنده است. اما براي حفظ و ثبات مرکز اختياراتي به هيأت مؤسس داده شده است.

1-      تصميم گيري در مورد ادغام و انحلال مرکز.

2-      تصميم گيري در مورد کليه اموال مرکز بعد از انحلال.

رياست مرکز

رئيس مرکز که توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود به عنوان رئيس مرکز و همچنين رئيس هيأت مديره مرکز ايفاي وظيفه مي نمايد. از مهمترين وظايف رئيس مرکز،

1-      برگزاري و اداره جلسات مجمع عمومي و انتخابات و اداره جلسات هيأت مديره.

2-       معرفي مسؤلين کميته ها جهت اخذ رأي اعتماد و استيضاح به هيأت مديره و همچنين نظارت بر عملکرد کميته ها و نمايندگي ها.

3-      ايجاد هماهنگي بين ارکان مرکز و امضاي کليه مصوبات، طرح ها و برنامه هاي هيأت مديره، مجمع عمومي، مکاتبات، بيانيه هاي رسمي و نشريه مرکز.

معاونت

معاونت رئيس نيز از سوي هيأت مديره مرکز انتخاب مي شود. و مهمترين وظايف معاون عبارتند از:

1-      اجراي وظايف رئيس در صورت عدم حضور ايشان.

2-      اجراي موقتي وظايف رئيس در صورت استيضاح و يا استعفاي ايشان تا برگزاري انتخابات و معرفي رئيس جديد.

3-      ثبت مکاتبات و بيانيه هاي مرکز زير نظر رئيس مرکز.

هيأت مديره

هيأت مديره يک رکن هميشه فعال وقانونگذار مرکز مي باشد. اعضاي هيأت مديره پنج نفر بوده که عبارتنداز: رئيس و چهار نفر ديگر که ازسوي مجمع عمومي انتخاب مي شوند. مهمترين وظايف هيأت مديره،عبارتنداز:

1- تصويب و تدوين لوايح و برنامه هاي ارائه شده از سوي رئيس مرکز و مسؤلين کميته ها.

2- تشکيل کميته ها وتأسيس نمايندگي ها ونظارت برعملکرد نمايندگي ها.

3- نظارت بر عملکرد کميته ها، و دادن رأي اعتماد، عزل و استيضاح مسؤلين کميته ها.

4- نظارت و کنترل از دارائي مرکز.

کميته ها

بخش اجرايي مرکز را کميته ها تشکيل مي دهد. در کل سه کميته اصلي در ساختار مرکز مي باشد.

1-      کميته فرهنگي

2-      کميته مالي

3-      کميته اداري و ارتباط داخلي(روابط عمومي)

مهمترين کميته، کميته فرهنگي است که خود داراي زير مجموعه ذيل مي باشد.

1-      نشريه نسل فردا.

2-      وب سايت طلوع فجر.

3-      کتابخانه رسول اکرم(ص) وابسته به مرکز.

4-      کانون قرآن طه وابسته به مرکزعلمي فرهنگي طلوع فجر.

5-      بخش علمي آموزشي.

نمايندگي ها

با توجه به گسترش دامنه فعاليت هاي مرکز به لحاظ جغرافيايي، يکي از ارکان فعال در مرکز، نمايندگي هاي آن در داخل و خارج از کشور مي باشد. تمام نمايندگي هاي مرکز در شهرهاي مختلف افغانستان و ايران زير نظر مسؤل نمايندگي و با هماهنگي رئيس و هيأت مديره مرکز در بخش هاي مختلف علمي فرهنگي و ... در راستاي اهداف مرکز به فعاليت مي پردازند.

فعاليت ها و دست آوردها

در مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر برنامه ها و کارهاي زيادي در بخش هاي مختلف علمي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، ورزشي و تبليغي انجام شده  است که به مهمترين آنها اشاره مي کنيم.

الف) فرهنگي مذهبي:

1-     انتشار نشريه نسل فردا: اين نشريه ابتدا به صورت ماهنامه بود وفعلا به صورت فصلنامه به نشر مي رسد تا کنون به موفقيت هاي چشم گيري دست يافته است به طوري که در جشنواره توانمنديهاي طلاب غير ايراني در حوزه علميه قم حايز رتبه اول در طراحي و صفحه آرايي شده است. شماره چهاردهم که ويژه نامه پيامبر اعظم(ص) مي باشد و با همکاري اتحاديه انجمن هاي طلاب غير ايراني به چاپ رسيده است، يکي از بهترين هاي نشريات در سال پيامبر اعظم(ص) بود.

گستره توزيع اين نشريه در افغانستان شهرهاي کابل، غزني، مزارشريف، هلمند و هرات و در جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي قم، تهران، اصفهان، کاشان، کرمان و مشهد مقدس مي باشد.

2-      برگزاري جشن ها و اعياد مذهبي مثل جشن ميلاد نبي مکرم اسلام(ص)، ميلاد امام زمان(عج)، عيد غدير و... در افغانستان و ايران. چنانچه در تابستان ها هيأت اعزامي از سوي مرکز به داخل افغانستان در شهر هاي کابل ، مزار شريف و غزني و به طور ويژه در مکاتب ولسوالي جغتو از توابع ولايت غزني به فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي پرداخته اند. از جمله جشن هاي با شکوهي به مناسبت ميلاد امام زمان(عج) و ترويج فرهنگ مهدويت برگزار نموده اند. در شهر قم نيز جشن ميلاد پيامبر(ص) و امام صادق(ع)  هر ساله با حضور بزرگان و فرهنگيان  برگزار مي شود.

3-      برگزاري مجالس دعا مثل دعاي ندبه و دعاي کميل در ميان عامه مردم و اعضاء و همچنين حضور فعال در اجراي برنامه هاي عزاداري محرم و اعزام مبلغ در ميان مهاجرين به شهرهاي مختلف مثل تهران، اصفهان، کاشان و کرمان. حضور گسترده و فعال اعضاي مرکز در مديريت هيأت عزاداران حسيني قرآن و عترت(ع) که يکي از هيأت هاي مهم و بزرگ در ميان مهاجرين قم مي باشد. همچنين در شهر اصفهان نيز سه هيأت مستقيما زير نظر اعضاي مرکز اداره مي شود. 1- هيأت سيد الشهداء محمود آباد اصفهان. 2- هيأت متوسلين به حضرت زهرا(س) لمجر اصفهان. 3- هيأت عزاداران حسيني مهاجرين گورد اصفهان.

4-      به منظور ترويج فرهنگ کتاب خواني و آشنايي با ائمه دين و همچنين نهادينه کردن فرهنگ قرآني مسابقاتي در ميان دانش آموزان در سطوح مختلف ابتدايي، متوسطه و ليسه در افغاستان، مکاتب وليسه هاي  ولسوالي جغتو از توابع ولايت غزني. و در جمهوري اسلامي ايران شهرهاي قم و اصفهان برگزار شده است.

5-      اشتراک در جشنواره ها و مسابقات علمي فرهنگي مثل مسابقه شميم رحمت و جشنواره توانمنديهاي طلاب غير ايراني و حضور فعال در نمايشگاه توانمنديهاي طلاب غير ايراني در مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي «حجتيه» که در نتيجه آن غرفه اين مرکز به عنوان يکي از غرفه هاي فعال شناخته شد و لوح تقدير دريافت نمود.

6-      حضور فعال اعضاي مرکز در داخل افغانستان و اجراي برنامه هاي تابستاني در شهرهاي کابل، غزني و به خصوص در ولسوالي جغتو که عبارتند از:

الف : جلب و جذب کمک ها براي حمايت از مکاتب و مدارس نيازمند.

ب :  تشويق شاگردان مکاتب تحت پوشش اين مرکز با اهداي لوح تقدير و جايزه هاي تشويقي.

ج : برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي در ميان محصلين مکاتب.

د : برگزاري کلاسهاي کوتاه مدت تربيت معلم براي معلمان و کلاسهاي تقويتي براي شاگردان.

ه : برگزاري جلسات تبليغي در مساجد و حسينيه ها.

7-      تأسيس کتابخانه رسول اکرم(ص) وابسته به مرکز. در سال 1385 کتابخانه اي با نام«کتابخانه رسول اکرم(ص)» تأسيس گرديد. اين کتابخانه که مرکزيت آن در داخل افغانستان و در شهر غزني قرار دارد. از شهر قم و توسط دفتر مرکزي حمايت و اکمال مي شود. تا کنون کتاب هاي خوبي براي اين کتابخانه از مراکز فرهنگي و مؤسسات و همچنين کمک خيرين جمع آوري شده است و تعدادي از اين کتاب ها نيز به داخل افغانستان انتقال يافته است.

8-      تأسيس کانون قرآن طه وابسته به مرکز. در سال  1385 براي ترويج فرهنگ قرآني و آشنايي با علوم و معارف قرآن، کانون قرآن طه وابسته به مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر تأسيس شد. تا کنون فعاليت هاي زيادي در عرصه آموزش و پژوهش معارف قرآني در اين کانون صورت گرفته که عبارتند از:

الف: برگزاري کلاسهاي روان خواني، تجويد، صوت، لحن و حفظ در ميان جوانان و نوجوانان و دانش آموزان در سطوح مختلف.

ب : برگزاري کلاسهاي احکام و بيان حديث در ميان توده مردم و کلاسهاي روخاني قرآن کريم.

ج : اجراي برنامه هاي پژوهشي در موضوعات علوم قرآني و تفسير.

9-     راه اندازي سايت: در سال 1386 سايت مرکز نيز راه اندازي شد. با توجه به ضرورت و توسعه ارتباطات در جهان معاصر و استفاده از فناوري ارتباطات ديجيتالي، ايجاب مي نمود که وب سايت مرکز راه اندازي شود. در نتيجة تلاش اعضاي فني و علمي مرکز، وب سايت طلوع فجر با آدرس

www.toloufajr.com

طراحي و در فضاي اينترنت قرار گرفت و اکنون ميزبان انديشه ها و ديدگاه هاي تمام قلم بدستان و فرهنگيان ارجمند مي باشد. وبلاگ طلوع رحمت با آدرس:

www.toloufajr.blogfa.com

نيز حاصل تلاش اعضاي فني و علمي در مرکزعلمي فرهنگي طلوع فجر مي­باشد اين وبلاگ در نمايشگاه توانمنديهاي طلاب غير ايراني در مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي حجتيه حايز رتبه برتر شناخته شد.

ب) علمي آموزشي

1- برگزاري کلاسهاي آموزشي از قبيل کلاسهاي کامپيوتر، رياضي، زبان و کلاسهاي قرآني براي دانش آموزان، جوانان و اعضاي مرکز.

2- برگزاري گفتمان هاي علمي در قالب تمرين هفتگي و اجراي ميزگردهاي نقدو نظر در ميان اعضاء. و فرهنگيان.

3- آموزش مهارت هاي تبليغي در ميان اعضاء.

4- برگزاري نشست هاي علمي و ميز گرد هاي نقدو بررسي.

5- آموزش وبلاگ نويسي و اينترنت و شرکت در مسابقات وبلاگ نويسي.

ج) اجتماعي سياسي

1- حضور فعال اعضاء در پروسه انتخابات پارلمان  حمايت از کانديداهاي شايسته و اصلح.

2- آموزش عمومي در امر مشارکت مردم در انتخابات پارلمان وشوراي  ملي.

3- ملاقات با شخصيت هاي علمي، فرهنگي، مذهبي، و سياسي در ايران و افغانستان.

4- ايجاد ارتباط با مراکز فرهنگي، آموزشي و سياسي در ايران و افغانستان از قبيل جامعة المصطفي العالمية (مرکز جهاني علوم اسلامي)، اتحاديه انجمن هاي فرهنگي طلاب، سازمان فرهنگ و ارتباطات، سفارت افغانستان در تهران و همچنين در افغانستان مانند وزارت معارف، وزارت عدليه، مرکز اينترنت افغانستان، انجمن هاي فرهنگي در غرب کابل، معارف ولايت غزني، انجمن هاي فرهنگي در شهر غزني و مکاتب و ليسه هاي ولسوالي جغتو و ...

5- ثبت اين مرکز در وزارت عدليه. براي اينکه فعاليت هاي اين مرکز در داخل افغانستان به صورت قانوني و مطابق با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان باشد. تلاش فراوان از سوي دست اندرکاران صورت گرفته تا اين مرکز در مراجع قانوني و دولتي به ثبت برسد. در تابستان 1386 هيأت اعزامي مرکز به داخل افغانستان، موفق به ثبت اين مرکز در وزارت عدليه و در بخش سازمان هاي اجتماعي و سياسي شدند. در نتيجة آن اساسنامه و ساختار تشکيلاتي مرکز مطابق حکم ماده(35) قانون اساسي و ماده دوم قانون سازمانهاي اجتماعي و فرهنگي افغانستان ترتيب گرديد.

د) ورزشي

1- برگزاري مسابقات ورزشي در افغانستان و ايران

2- اهدايي لوح تقدير ورزشي براي تشويق ورزشکاران جوان و نوجوان.

3- تشويق جوانان و نوجوانان به ورزش و همچنين تشويق اعضاء به ورزش و تأسيس تيم هاي فوتبال براي آنها.

برنامه ها و سياست هاي پيش روي

مديريت و اعضاي اين مرکز براي تحقق اهداف ذکر شده در اساسنامه تلاش مي ورزند تا برنامه هاي ذيل را تکميل و يا به اجرا بگذارند.

1-      گسترش نشريه نسل فردا به لحاظ کميت، کيفيت و گستره توزيع آن و همچنين اختصاصي کردن به لحاظ مخاطب.

2-      تجهيز کتابخانه رسول اکرم(ص) و تثبيت موقعيت اين کتابخانه در شهر غزني به صورت يک کتابخانه کاملا پيشرفته با سيستم مديريت جديد.

3-      گسترش کانون قرآن طه در ايران و تثبيت موقعيت اين کانون در افغانستان.

4-      توسعه به لحاظ دامنه فعاليت هاي اين مرکز و گسترش آن به تمام شهرهاي افغانستان.

5-      تلاش براي نهادينه کردن فرهنگ اسلامي وملي در قالب کلاسهاي آموزشي و جلسات تبليغي در جامعه افغانستان.

6-      تأسيس مراکز آموزشي و فرهنگي جهت تربيت نيروهاي فني و علمي و همچنين تقويت علم و فرهنگ در جامعه افغانستان.

7-      ايجاد ارتباط با مراکز علمي، فرهنگي و اجتماعي در ايران و افغانستان براي همکاري، همفکري و همسويي با آنها.

8-      توسعه ارتباطات اينترنتي و گسترش سايت مرکز در فضاي اينترنت و ايجاد بانک اطلاعات.

9-      تشکيل پايگاههاي پژوهشي و تحقيقاتي.

10-   تلاش براي توليد نرم افزارهاي مذهبي، پژوهشي و آموزشي.

 

 

روابط عمومي مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر