حسین علی افضلی:(9)

: نگاهی به کودتای نجیب بر ضد ببرک کارمل
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: پیشینه شورای ملی در افغانستان
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: پيشينه شوراي ملي در افغانستان
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: پیشینه شورایی ملی در افغانستان (بخش دوم)
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: نگاه اجمالي به شخصيت يزيدونقش يزيدويزيديان وحسين وحسينيان درعاشوراي سال61
: حسین علی افضلی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)

: پيشينه شوراي ملي در افغانستان
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: نگاهی به کودتای نجیب بر ضد ببرک کارمل
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: پيشينه شوراي ملي در افغانستان
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: نگاهی به اهمیت زیارت قبر امام حسین(ع)
: حسین علی افضلی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)