اطلاعات کلی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: بررسی نقش آمریکا در تحولات افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: کودتای 7 ثور عوامل و پیامدها
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: آشنایی با افغانستان (براساس آخرین اطلاعات و آمار)
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان
: مدیریت سایت
موضوع : افغانستان شناسی

: نگاهی به کودتای نجیب بر ضد ببرک کارمل
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: پیشینه شورای ملی در افغانستان
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: شماره 38 فصلنامه نسل فردا منتشر شد
: مدیریت سایت
موضوع : مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

: مروری بر کنفرانس های بین المللی برای افغانستان
: عزیز الله خلیلی
موضوع : افغانستان شناسی