غزنین یاغزنه ویاغزنی، درتاریخ قدیم که ذکری ازآن به میان آمده است، مرکزناحیه زابلستان است که درافسانه های قدیمی، سیستان وزابلستان مخصوصابمناسبت زال ورستم که یکی ازالقاب اوزابلی است، شهرت بسیاردارد، قدیمیترین ذکری که ازغزنین رفته است دوقرن بعدازمیلادمسیح درآثاربطلمیوس است.
آیین بودا دراین ناحیه راه داشته؛ زیرا درکاوش های اخیر، اماکن وبسیاری مجسمه های بودا دراین شهرکشف وخیلی ها ازاین راه به مال ومنال هنگفتی رسیده اند، درآغازفتوحات اسلامی، زابلستان راعبدالرحمن ابن سمره فتح کرد، دراواخرقرن سوم هجری قمری یعقوب لیث وعمرولیث به غزنه وکابل رسیدند، مقدسی یکی ازجغرافیدانان پرآوازه اسلامی درباره غزنین می نویسد:( غزنین ولایت مهم ونام قصبه اش نیزهمین است. ازشهرهایش کردیس، سگاوند، نوه، بردن، دمراخی، حش باری، فرمل، سرهون، لجرا، خواست، زاوه، کاویل، کابل، لمغان، بودن، لهوکراست.)
برای مطالعه بیشرمراجعه کنیدبه مقدسی، احسن التقاسیم، ج۲، ص۴۳۲.

دیدگاه

*