بلخ نام یکی ازکهن ترین شهرباستانی است که درشمال شرق خراسان بزرگ قراردارد. این شهرپرآوازه هم اکنون اهمیت گذشته ای خودرا ازدست داده است، درحالی که طبق نظربطلمیوس بلخ درازای ۱۱۵درجه وپهنای ۳۷درجه قرار داشته است.
قدمت بلخ به صدهاسال قبل ازمیلادمسیح برمی گردد، بعضی ازمورخین سازنده شهربلخ راهابیل فرزندآدم می دانند وپیامبران زیادی چون حضرت صالح وحضرت ایوب ودیگربندگان صالح خدا دراین شهر مدفون هستند.بلخ تاریخی، دارای القاب وصفات ارزشمندی بوده که گویای اهمیت فوق العاده آن می باشد، قبل ازورود اسلام به نام های چون بکتر، باکترا، باکتریا، بخدی، باختریش و... وبعدازورود اسلام به نام های  همچون ام البلاد، دارالملک، دارالاجتهاد، خیرالشراب، دارالاسلام، دارالفقاهه، قبه الاسلام، بلخ الحسنا، مروارید، آریانا، بلهیکا و... به طوری که فردوسی بیش از۵۶ بارنام بلخ را درشاهنامه ذکرکرده واحادیث زیادی ازپیامبراکرم(ص) وامامان معصوم( ع) درتوصیف این شهرعلم پرور به دست مارسیده است.
یگی ازجلوه های تابناک بلخ دربسترتاریخ، رشدوبالندگی وحضورچشم گیرعالمان وشاعران ونامداران عرصه علم وادب که درطی قرون بسان آفتاب درشبستان این شهرپرآوازه درخشیده وبرغنای علم وادب خوش درخشیدند. نامداران چون شقیق، ابوشکور، ابوزیدبلخی، شیخ صدوق، صفار، دقیقی، مولوی، بوعلی سینا، ناصرخسرو، عنصری، انوری باقلانی، قلانسی وواعظی بلخی وصدهاعالم، شاعر وادیب که قرن هاست بانام نامی آنان آشناهستیم.
بارگاه ملکوتی وشورانگیزمنسوب به مولای متقیان علی(ع) درشهرمزارشریف مرکزبلخ باستان آوازه بلخ را دوچندان کرده وارادتمندان شیعه وسنی زایرین این بارگاه ملکوتی ازسراسرمیهن اسلامی ماست.
برای مطالعه بیشتر به کتاب ارزشمند معجم البلدان یاقوت حموی مراجعه فرمایید.

دیدگاه

*