«يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون»  (بقره / 183 )

يكي از نعمت هاي بزرگي  كه خداوند متعال به انسان ارزاني داشته ، روزه داري وروزه گرفتن است. عملي كه به واقع انسان را به باريتعالي نزديك مي كند وآمادگي كمال روحي را به وجود مي آ ورد وانسان را از پرتگاه انحطاط نجات مي دهد. با مروري در تاريخ اديان ازجمله تورات، زبور وانجيل نيز به اين شكل از عبادت تأكيد شده واز پيروان خود خواسته كه مقيد به انجام اين فريضه باشند به طور مثال در دين مسيح، در سال 40 روز امساك از خوردن گوشت سفارش شده است. وحتي در انجيل  به روزه داران تأكيد شده كه در حال روزه داري «مانندرياكاران خود را افسرده وناتوان نشان ندهيد.» ادامه مطلب

دیدگاه

*