از مسائلى كه قرآن به آن اهميت خاصى داده است، وظيفه جامعه اسلامى نسبت به پيامبر گرامى است، ما در اين بخش به وظائف ده گانه‏اى كه قرآن از آنها ياد می كند، اشاره می ‏نمائيم و تشريح خصوصيات اين وظائف از قلمرو بحث ما بيرون است .

ادامه مطلب

دیدگاه

*