نامه ای از یک دوست

 

شیر احمد افضلی

 

 

                                                                                                   بسمه تعالي 

            

       خدمت با سعادت برادران عزيز، گروه فعال و دوست داشتني مؤسسه علمي_ فرهنگي طلوع سلام! سلام به اندازه افق روشن قلب هاي شما، اميدوارم زندگي تان طبق مراد دل باشد!

عزيزان: جاي بسيار خورسندي است كه از طريق مجله نسل فردا دلها را به هم نزديك كرده ايد و حضور و فغاليت شما در جامعه در عصر ارتباتاط موجب ترويج فرهنگ اصيل اسلامي است و اين جاي خوشخالي و شكوفايي است كه ذهنها مثل آهن هر روز سيقل مي خورد، روز به روز خلاقيت نسل نوين و چشم انداز تازه آن ها آشكار مي گردد.

چنانچه با برادر محترم عبدالحميد نوري مسئول موسسه، صحبت هايي داشتم، از آرمان و اهداف شما دوستان از راه اندازي اين نشريه كه واقعاً كاري بسيار عظيم است آگاه شدم!

يكي از اهداف، جذب مخاطب است كه تا حالا به اندازه مورد نظر نرسيده، اگر هم خواننده ي شما قشر خاصي است، لهذا آن اهداف بلند و عاليتان نمي شود بطوري احسن براي جامعه انعكاس داده شود، به نظر بنده براي رونق دادن نسل فردا يك قسمت مجلّه را به ورزش اختصاص دهيد، هم مجلّه متنوع مي شود و هم خوانند ه با اين كار در بعد هاي اجتماعي و آنچه در جامعه امروزي نياز است كار و فعاليت كرده ايد اين خود براي رشد مجله مؤثر است باث انتشار بيشتر مي گردد عامل راه يابي به اقشار عظيم جامعه است، سبب مي شود نسل فردا از يك نواختي اش كاسته شود .لذا اين سؤال مطرح مي شود كه براي راه يابي به قلوب جامعه چه بايد كرد؟

از ديدگاه بنده كه هميشه با جامعه هستم! و نظرات آنها اطلاع دارم مي توان اينگونه نوشت براي رسيدن به قلب ها يا نزديك شدن به آنها حداقل براي رشد خاننده و طرف داران كارهاي زير صورت گيرد:

1-     تهيه عكس و تشويق جوانان، مصاحبه اشخاص موفق در زمينه ورزش......

2-     تبليغ براي انعكاس خواستة آنها از طريق نسل فردا.....

3-     آشنايي مردم با مجلّه مورد نظر كه افكار نسل جوان را در آن درج كرده با اين باور، نسل فردا حامي افكار و انديشه ها و خلاقيت تك تك افراد جامعه خواهد شد.

4-     ارتباط نزديك با كارگران از طرق اين مجلّه و حمايت آنان براي گسترش وحدت و تعامل.

5-     قبول خودماني شدن با همه طبقات جامعه و تزريق محبت از راه صداقت و افكاري خير انديشي، از بين بردن فاصله ها و  بدبينيها.

6-     پل ارتباط با ورزشكاران و ورزش دوستان چه در داخل افغانستان و چه در ايران براي سالم زيستن آنها، از طريق حمايت هنري اين مجلّه.

اهداف در قدم اول در هر كاري بلند باشد و دركاري همّت بلند لازم است . شما نبايد خود را در داخل منطقه ككرك و شاكي معطوف نماييد بلكه بايد سياست خود را جهت ارتباط با غير منطقه گسترش بدهيد كه از راههاي مختلف امكان دارد:

1-     گزارش از اشخاص سر شناس و مصاحبه با آنها، و تهيه عكس، پوستر، چاپ نظريات و ديدگاه آنها....

2-     نزديك شدن از طرق مجلّه به اشخاص بانفوذ و انعكاس حرفها و حديث آنها براي خوانندگان نسل فردا.

هر چند تحقق اين پيشنهادها با بودجه و امكانت طلبگي امكان ندارد، ولي اينجانب آمادگي كامل جهت همكاري با نشرية نسل فردا  از طريق مختلف را دارم .

انشاءالله در آتيه نزديك دوش به دوش همديگر براي شكوفا شدن جامعه در همه عرصه ها تلاش مضاعف خواهيم كرد.                                                                                  

                                                                                                                                شير احمد -  افضلي   12/12/1384

 

دیدگاه

*