شماری از باشنده گان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار با تائید این مطلب گفته اند که شورشیان مرتبط به گروه موسوم به داعش در منطقه مومند دره ولسوالی اچین ننگرهار به آموزگاران هشدار داده اند که از تدریس دست بردارند و به مکتب نروند. این باشنده گان ادعا نموده اند که گروه داعش باور دارد کسانی که به مکتب بروند در آینده می توانند در بخش های مختلف ادارات دولتی وغیر دولتی خدمت نمایند.

کمین، یکی تن از بزرگان ولایت ننگرهار گفته است:"گروهی که به اینجا آمده است بنام گروه داعش مکتب ها را بسته است و خانه های آموزگاران را چپاول کرده اند و می گویند که این آموزگاران دولتی هستند."

یک تن از باشنده گان مومند دره در این باره گفته است :" در دره مهمند مکتب های لیسه را بسته کرده اند و همین حالا در مکتب ها و کلنیک ها حیوانان گاو ها و خر ها نگهداری می شوند ."

در همین حال، مقام های ریاست معارف ولایت ننگرهار با تائید این خبر می گویند که گروه داعش شش مکتب را درولسوالی اچین ننگرهار بسته اند و چهل و یک آموزگار بی سرنوشت به مکتب های دیگر فرستاده شده اند.

محمد آصف شینواری، سخنگوی ریاست معارف ولایت ننگرهار گفته است:"در این ولسوالی شش مکتب که چهار ، یک مکتب ابتدایی و یک مکتب متوسطه است بسته شده است و بیش از چهل آموزگار این مکتب ها بی سرنوشت شده اند."

دیده می شود که بسیاری بخش های کشور هم طالبان و هم گروه داعش نخستین اقدام شان بستن مکتب ها به روی دانش آموزان و آموزگاران است که حتی هنگامی که اداره بخش های از کشور به گونه موقتی هم بدست انان می افتد در گام نخست از مکتب ها و مراکز بهداشتی برای پیشبرد فعالیت های نظامی شان کار می گیرند و این کار ده ها کودک واجد شرایط مکتب را از رفتن به مکتب و اموزش درس محروم می سازد.

از چندی بدینسو بخش هایی از ولایت ننگرهار گواه حضور گروه داعش بوده است هرچند عملیات نظامی برای پاکسازی این بخش ها راه اندازی شده است اما تاکنون هم این ولایت از حضور گروه داعش و دیگر هراس افگنان به گونه کامل پاکسازی نشده است.

 
 
 

دیدگاه

*