مصاحبه با سرمعلم لیسه شاکی آقای غلام سخی لعلی

به منظورآشنای هرچه بیشتر با لیسه شاکی و انعکاس مشکلات آن مصاحبه ای را با آقای غلام سخی لعلی سرمعلم این لیسه انجام دادیم. در این مصاحبه موضوعات مختلفی چون سال تاسیس این مکتب ونحوه ارتقاء آن به لیسه ومشکلاتی که در امر بازسازی آن وهمچنین مشکلاتی که در قسمت کمبود معلمین مسلکی وکمبود کتاب وقرطاسیه وجود دارد ، مورد پرسش قرار گرفت که آقای لعلی ابتدا به مدت فعالیت خود اشاره کرده وفرمودند:

من در سال 1373 بحیث معلم در اینجا مقرر شدم ومدت هفت سال است که بحیث سرمعلم لیسه شاکی ایفای وظیفه می کنم. ایشان همچنین راجع به نحوه ارتقای مکتب شاکی به لیسه افزودند:   این مکتب ابتدا در سال 1344 بصورت مکتب دهاتی ودر سطح ابتدای که تا صنف سه بوده تاسیس شده وبراثر سعی و تلاش معلمین ومردم در سال 1383 به متوسطه ارتقاء پیدا کرده است وبدنبال آن با تلاشهای که صورت گرفت در سال 1385 به لیسه ارتقاء یافت.

 از آقای لعلی راجع به ساختمان لیسه سؤال شد که قرار بود لیسه شاکی باز سازی شود وبصورت پخته کاری اعمار گردد. چرا این کار تاکنون صورت نگرفته وچه موانع در این زمینه وجود دارد؟ ایشان فرمودند:

 از سال 1381 که حکومت جدید در افغانستان بوجود آمد وامنیت بر قرار شد ، معلمین وسرمعلم  ومردم دست به کار شدند که باید مکتب یک تعمیر اساسی وسیع داشته باشد زحمات زیادی صورت گرفت تا اینکه قرار شد تا درسال 1387 کار اعمار تعمیر جدید بصورت پخته کاری آغاز شود ولی بدلیل شرایط محیطی و ناامنی که در منطقه ودر ساحات دیگر بوجود آمد با اینکه کار تمام شده بود وباید امسال کار اعمار لیسه شروع شود ولی مؤسسه که پروژه اعمار لیسه به آن سپرده شده بود اعلام کرد که ما بشرطی کار خود را شروع میکنیم که امنیت مارا تامین کنید که این کار از توان ما خارج بود چون دولت نیز نمی تواند چنین کاری بکند لذا کار باز سازی لیسه معطل ماند.

 

دیدگاه

*