پيام آور وحي و  وحدت

عبدالغفور بهرامی

شجره هستي در اين نشئه مادي مي رفت تا به بر نشيندو ثمره گواراي آن و نتيجه اين عالم بلكه عصاره و تبلور تمامي عالم در اين خاكدان جهان طبيعت تجلي نمايد نور خداوندي پس از سير در همه مراتب وجود و طي منازل غيب و شهود اندكي بيش نمانده بود تا از چراغدان تاريك دنيا متلألأ گردد و كران تا كران «افاق» اين جهان و هم زمين تا آسمان انفس انسان ها را نور و ضياء بخشد.

تمامي ذرات وجود از افلاكيان و عرش نشينان و ارواح انبياء و اولياء گرفته تا خاكيان و فرش نشينان و ديدگان جان انسان هاي آگاه و عارف بلكه همه موجودات و ابعاد كائنالت چشم براه دوخته و بخصوص «پيكر مرده اين دنيا در تب وتاب انتظار دميدن «روح» و «جان» خويش بسر مي برد.

آري آن روز روز حيات آفرين، سعادت آفرين و تعالي بخش در ماه ربيع الاول سال عام الفيل براي بشريت به شمار مي رفت. در آن روز مولودي پاي به جهان مي گذارد كه تمامي هستي بطفيلي وجود مقدسش آفريده شده و نور مباركش خود پيش از همه موجودات خلق گرديده و واسط فيض الهي با آنها بوده و اكنون كه در اين عالم پاي مي نهد نور پر فروغش بعد از آنكه در همه عالم جلوه گر شده بود اين نشئه را نيز منور مي ساخت. خداوند منان را مشيت چنين مقدر بود كه توسط اين مولود مسعود جهان و جهانيان را تازه بخشد و آنان را از پست ترين مراتب انحطاط و سقوط به عالي ترين مدارج و تكامل انسانيت و به سر منزل مقصود و هدف آفرينش نائل گرداند.

آري اين شخصيت عظيم حضرت ختم مرتبت محمد بن عبدالله (ص) بود تلألؤ اين نور اساسي ترين عامل معنوي در از بين بردن تفرقه و بيگانگي و تشتت و پريشاني و انحراف و گمراهي و كينه و دشمني و ايجاد وحدت و يگتنگي و انسجام و التيام و هدايت وسعادت و محبت و مودت و برادري و اخوت بود

دعوت به يكتا پرستي و اتحاد و يگانكي از مهمترين اركان دعوت او بوده است حتي قبل از بعثت نيز آن حضرت با دعوت از جوانان و غيور مردان عرب براي متحد شدن و ايستادن در برابر ظالمان و متجاوزان تلاش مي كرد كه پيمان «حلف الفضول» ثمره آن مي باشد شخصيت عظيم و فداكاري ها و تلاش هاي بي امان آنحضرت در اين زيمنه خود مفصل و بسيار جالب توجه است اكنون كه در ماه ربيع الاول و فرارسيدن صسالروز ميلاد فرخنده آنحضرت و هفته وحدت قرارا داريم لازم مي دانم نوشتاري را در اين مورد تقديم خواننگان محترم نمايم.

هماهنگي و سنن تكوين وتشريع:

تجلي نور و ميلاد محمدي در آثار و وقايعي را در عالم بدنبال داشت كه حكايت از مقبله و روساروئي با ظلم و كاخ ظالمان و سلاطين ستكگر، سرنگوني و حاكميت و سلطنت پادشاهان، اقامه عدل وداد و ارزشهاي انساني مي كرد.

فروريختن كنگره هاي كاخ كسرا سرنگوني تخت سلاطين و خاموش شدن آتشكده فارس(مظهرشرك) كه بيش ازهزار سال روشن بود نمونه هائي ازاين وقا يع است جريان اين نور مقدس در مراتب هستي وانتشار فيض ربوي توسط آن بكائنات موجب آن گشته است كه عا لم وجود با تمام گستر دگي ووسعت بي نها يت وكشرت موجوداد خيش از جذبه اتصا ل وحدت انسجا م وهما هنگي شگفت انگيزي برخوردارشود وبصورت يك مجموعه متحد وواحد حقيقي جلوه نمايد .

 

 

دیدگاه

*